خدمات رهنگار

خدمات طراحی، پیاده ‏سازی و راهبری سامانه آینده ‏نگاری سازمان شامل این موارد است:

طراحی و پیاده سازی سامانه آینده پژوهی سازمان

شاید در هیچ دوره ای از تاریخ بشر پیش از امروز نیاز به «آینده نگاری راهبردی» به این شدت احساس نشده باشد. لذا همانطور که ریچارد اسلاتر می‏گوید، توانایی خلق و حفظ انواعی از دیدگاههای با کیفیت آینده نگر و بکارگیری بینشهای نوپدید به شیوه ای مفید، برای کسب و کارها، دولت، سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی دارای اهمیت است. پیاده سازی سامانه آینده پژوهی سازمانی شامل مجموعه ای پیوسته و هماهنگ از خدماتی است که آینده نگاری راهبردی در سطح سازمان به آن نیاز دارد. این مجموعه خدمات شامل چارچوب بندی، پویش و دیدبانی، پیش بینی، چشم انداز سازی، برنامه ریزی و در نهایت اقدام برای ساختن آینده مطلوب سازمان است.

 

چارچوب بندی و تعیین محدوده عملکرد سازمان و سامانه آینده پژوهی

چارچوب بندی، تحلیل گران را برای تعریف محدوده و تمرکز مسائلی که نیاز به آینده نگاری راهبردی دارند، توامند میکند. اساس چارچوب بندی، اختصاص زمان «بیرون از محدوده پروژه» برای شفاف کردن اهداف و تعریف بهتر آنها است که بعداً فواید بسیاری در فازهای بعدی پروژه خواهد داشت. در بیشتر مواقع، چارچوب بندی از عدم فهمی که موجب گیجی، اتلاف زمان و حل مسأله غلط میشود جلوگیری کرده، و سبب صرفه جویی در هزینه‏های سازمان خواهد شد.

 

طراحی و پیاده سازی سامانه دیدبانی سازمانی

هنگامی که واحد آینده پژوهی سازمان در مورد مرزها و محدوده فعالیت خود به صورت شفاف آگاه شود، زمان پایش محیط داخلی و خارجی به هدف کشف اطلاعات و روندهای مرتبط با مسائل سازمان رسیده است. در بُعد داخلی گروه دیدبانی به دنبال یادگیری تجربه های سازمان در مورد مسائل اصلی است و در بُعد خارجی خود را درگیر کشف مسائلی میکند که بر مسائل سازمان اثرگذار هستند. در اینجا هدف، کشف ترکیبی از پیشرانهای پایه (شکل دهنده آینده محتمل) و کسب آگاهی نسبت به پیشرانهای احتمالی تغییر (عامل بروز آینده های بدیل) است. سامانه دیدبانی اطلاعات اولیه و ورودیهای لازم را تحلیل کرده و اطلاعات مناسب برای برنامه‏ریزی سناریویی در سامانه آینده پژوهی سازمان تأمین میکند.

 

تدوین سناریوهای سازمان و برنامه ریزی مبتنی بر آن

اطلاعات بدست آمده از سامانه دیدبانی مورد پردازش در سطح بالاتری از تحلیل توسط خبرگان در هر کدام از ابعاد موضوعات و مسائل قرار میگیرد. نتیجه این تحلیلها تحقق فهم جامع و سیستمی، احصاء عدم قطعیت‏ها، پیشرانها و پویاییهای سیستم است که منجر به تصویرسازی های چندگانه آینده با عنوان «سناریوهای آینده سازمان» خواهد شد.

 

تدوین نقشه راه محصول، فناوری و سازمان

راه و روش رسیدن به آینده مطلوب و چشم انداز سازمان چیست؟ چگونه میتوان راه توسعه سازمان را از میان تمامی عدم قطعیت های موجود از بیراهه باز شناخت و در زمان مناسب بهترین و کوتاه ترین مسیر پیشرفت را در نوردید؟ نقشه راه (رهنگاشت) ابزاری در خدمت سامانه آینده پژوهی سازمان است که با بکارگیری و بسیج تمامی عوامل و منابع سازمان، مسیر توسعه سازمان تا چشم انداز را ترسیم میکند. از خدمات بسیار با اهمیت، حیاتی و البته تخصصی شرکت رهنگار در حوزه آینده پژوهی تدوین نقشه راه سازمان است.

 

برگزاری دوره های توانمندسازی، آموزش و ترویج تفکر آینده نگر

به منظور کسب موفقيت در محيط در حال تغيير کسب و کار امروزي، سازمانها به دانش، نظرات و خلاقيت کارکنان نيازمندند. پیاده سازی صحیح سامانه آینده پژوهی سازمان نیازمند بکارگیری نیروهایی است که ضمن واقف بودن به دستور کار خود، با ادبیات حوزه آینده آشنا بوده و دارای درک مشترکی از رسالت و چشم انداز سازمان باشند. دوره های توانمندسازی و ترویج از طریق آموزش مفاهیم و روشهای آینده پژوهی صورت میگیرد. جذب همکاری بهترین اساتید و متخصصین حوزه آینده پژوهی، سبب شده تا شرکت رهنگار در ارائه خدمات توانمندسازی و آموزش کارکنان برای توسعه سامانه آینده پژوهی سازمان به سازمانی پیشرو تبدیل شود.

 

گفتمان سازی از طریق نشریه های ترویجی

ایجاد و تبیین گفتمان صحیح و مشترک آینده‌پژوهی در سطوح راهبردی و بدنه سازمان تنها با برگزاری دوره های آموزشی محقق نمیشود. چرا که همیشه و همواره امکان برگزاری دوره های درون یا برون سازمانی فراهم نیست. لذا توسعه دانش و روزآمد کردن اطلاعات افراد دخیل و مسئول در سامانه آینده پژوهی سازمان باید از روش های دیگری نیز پیگیری شود. شرکت رهنگار با تکیه بر نیروهای متخصص در حوزه آینده پژوهی و منابع انسانی آمادگی دارد تا محتوای دانشی لازم جهت توانمندسازی و ترویج تفکر آینده نگر را تولید کرده و در اختیار عوامل مورد نظر سازمان قرار دهد.

 

اجرای پروژه‌های موضوعی و مقطعی

هر کدام از خدمات ذیل سامانه آینده پژوهی امکان اجرا به صورت مستقل و خارج از چارچوب سامانه را دارند. چه اینکه ممکن است بسیاری از سازمانهای دارای سامانه آینده پژوهی نیز برای انجام اصلاحات در بینش یا فرایندها به خدمات مقطعی و موضوعی در این خصوص نیاز پیدا کنند. از این رو رهنگار آمادگی دارد تا خدمات آینده پژوهی سازمانی را در قالبی مجزا از سامانه ارائه و پیاده سازی کند.